ម៉ាស៊ីនព្រីនប្រើថ្ម EPSON PX-S05BK Mobile Printer

ម៉ាស៊ីនព្រីនប្រើថ្ម EPSON PX-S05BK ទំហំតូចស្រាល(30.9cm x 15.4cm x 6.1cm) ព្រីនបានទំហំA4 ចុះក្រោម(A4-A5-A6 | 10×15 | 13×18) មួយទឹកពីជប៉ុនស្អាតទឹកថ្នាំតំលៃថោកសមរម្យ ទំហំតូចស្រាល 1.6kg ងាយស្រួលយកតាមខ្លួន គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែងចំនេញពេលវាលា។