ម៉ាស៊ីនព្រីនមួយទឹកពីជប៉ុន Canon MG6230 A4 Wireless Print Copy Scan Printer

Printer Canon MG6230 A4 Wireless Print Copy Scan with 6 colors ink tank.